Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:Els4Organising, gevestigd te Houten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51649748;

Opdrachtgever:degene met wie de opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, alsmede degene aan wie de opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht;

Overeenkomst:iedere overeenkomst die tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever tot stand komt tot advisering over, en/of organisatie van, en/of uitvoering van een evenement. Meer/minderwerk:door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 2 – Algemeen

2.1     Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtnemer aangaat met derden die mogelijkerwijs betrokken worden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

2.3     Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4     De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6.    De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht c.q. overeenkomst – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of te verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer het resultaat zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

ARTIKEL 3 – Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst

3.1     Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld.

3.2     De offertes van de opdrachtnemer zijn geldig gedurende een termijn van 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders aangegeven, is de opdrachtnemer slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.3     Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.

3.4     Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1     De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

4.2     De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die veroorzaakt wordt doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.3     Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4     De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

4.5     Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, opdrachtnemer spant zich in hierbij behulpzaam te zijn en fungeert desgewenst als contactpersoon bij de betrokken overheidsinstanties. Het ontbreken van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen kan voor opdrachtgever geen reden zijn (betalings) verplichtingen jegens opdrachtnemer niet na te komen. Opdrachtgever is verplicht alle wetten, verordeningen, voorschriften, etc. die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het evenement vaststellen dan wel van toepassing verklaren, stipt na te leven, dit geldt eveneens voor wet- en regelgeving welke niet specifiek in het onderhavige artikel is omschreven. Eventuele boetes of dwangsommen van de overheid, ongeacht aan wie deze zijn geadresseerd, als gevolg van handelen in strijd met het voorgaande of als gevolg van het handelen in strijd met een andere verplichting van opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. Het ontbreken van vergunningen of ontheffingen of het niet voldoen aan het bestemmingsplan valt niet aan te merken als een gebrek.

4.6     Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de daarbij gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen.

4.7     Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor het handelen en/of nalaten van de bezoekers en/of (ongenode) gasten van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken en claims van bezoekers en/of (ongenode) gasten verband houdend met een door opdrachtnemer voor opdrachtgever georganiseerd of uitgevoerd evenement.

4.8     Bij overlast door wangedrag van gasten, bezoekers en/of medewerkers van de opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, buitengewone luidruchtigheid is het personeel van Opdrachtnemer – al dan niet in samenspraak met de op de locatie aanwezige beveiligingsmedewerker(s) – gerechtigd de betrokken personen te doen verwijderen.

4.9     Electriciteits-, gas-, water-, licht- en rioleringsvoorzieningen dienen door de opdrachtgever zelf te worden verzorgd, indien deze niet specifiek van tevoren zijn opgenomen in het voorstel en er hieromtrent ook geen andersluidende afspraken zijn gemaakt.

4.10   Tenzij anders is overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.

4.11   Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het evenement geheel of gedeelte- lijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

ARTIKEL 5 – Uitvoering van de overeenkomst

5.1     De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en regelgeving.

5.2     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van de opdrachtgever.

5.3     Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.4     Indien door de opdrachtnemer – of door de opdrachtnemer ingeschakelde derden – in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de opdrachtnemer of die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 6 – Wijzigingen en meer/minderwerk

6.1     Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met de opdrachtnemer, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan de opdrachtnemer worden gemeld, vóórdat de opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van de opdrachtnemer een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is de opdrachtnemer gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. De opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.2     Indien de opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan de opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

6.3     Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door de opdrachtnemer opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. De opdrachtnemer is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.

6.4     Indien de opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

6.5     Bij vermeerdering van het aantal gasten voor bedoelde datum, alsmede indien op de dag zelf blijkt dat het aantal gasten meer is dan schriftelijk overeengekomen, zal dit als meerwerk worden beschouwd. Voor dit meerwerk zal de opdrachtgever afzonderlijk worden gefactureerd. Ter zake het aantal gasten dat het evenement hebben bezocht, geldt de door Opdrachtnemer uitgevoerde telling als bindend.

ARTIKEL 7 – Termijnen, Levering en uitvoeringstermijn

7.1     De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

7.2     Indien enige door de opdrachtnemer opgegeven termijn wordt overschreden, is de opdrachtnemer ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de opdrachtnemer een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

ARTIKEL 8 – Prijzen en tarieven

8.1 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, alsmede exclusief eventuele reis- en verblijfkosten of andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

8.2     Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van de opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.3     Indien de opdracht op locatie bij de opdrachtgever wordt uitgevoerd zijn de kosten met betrekking tot gas, water en elektra voor rekening van de opdrachtgever.

8.4     Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie (3) maanden kunnen de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 9 – Betaling en betalingsvoorwaarden

9.1     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting van de opdrachtgever vertegenwoordigt.

9.2     Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Voorts is de opdrachtgever alsdan per direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling een boete verschuldigd van tien procent (10%) van de betreffende (onbetaald gebleven) factuur.

9.3     Elke bevoegdheid van de opdrachtgever, zijnde ondernemer, tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4     Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij – naast de boete genoemd in lid 2 – zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en wordt hij over het openstaande factuurbedrag (inclusief de verbeurde boete) 1% rente per maand verschuldigd gedurende de maanden dat de opdrachtgever in verzuim verkeert, of de wettelijke handelsrente als die hoger is. Een deel van de maand heeft voor de berekening van de rente als een volledige maand te gelden.

9.5     Indien de opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten, die worden berekend volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’, voor rekening van voormelde opdrachtgever, onverminderd de aan de opdrachtnemer overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

9.6     Indien door de opdrachtnemer, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

9.7     In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 10 – Opschorting en ontbinding

10.1   Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens de opdrachtnemer niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd – onverminderd alle overige aan de opdrachtnemer toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer is nagekomen.

10.2   Indien bij de opdrachtnemer de gegronde vrees leeft dat de opdrachtgever zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is de opdrachtnemer gerechtigd de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft de opdrachtnemer de opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichting. Indien de opdrachtgever hier niet binnen 14 dagen na dagtekening van het verzoek van de opdrachtnemer aan voldoet, heeft de opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

10.3   Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, indien:

–        zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

–        als de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

–        de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

10.4   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

10.5   Annulering (opzegging) door opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering (opzegging) kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Men kan pas spreken van annulering (opzegging), wanneer deze getekend is door opdrachtgever en in bezit is van de opdrachtnemer.

10.6   Bij uitstel of annulering (opzegging) door opdrachtgever van een kortlopende opdracht – zijnde een opdracht waarbij de voorbereiding en uitvoering van het evenement binnen twee (2) maanden na opdrachtverstrekking dient plaats te vinden – is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer de gehele overeengekomen prijs te vergoeden. Bij uitstel of annulering (opzegging) door opdrachtgever van een langlopende opdracht – zijnde een opdracht waarbij de uitvoering van het evenement ten minste twee (2) maanden na opdrachtverstrekking dient plaats te vinden – is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer een vergoeding te betalen op basis is van de navolgende percentages:

  1. in geval van annulering (opzegging) uiterlijk honderdtwintig (120) kalenderdagen voor de productiedatum, 50% van het factuurbedrag;
  2. in geval van annulering (opzegging) in de periode liggend tussen honderdtwintig (120) kalenderdagen en zestig (60) kalenderdagen voor de productiedatum, 75% van het factuurbedrag;
  3. in geval van annulering (opzegging) tot uiterlijk zestig (60) kalenderdagen voor de productiedatum, 100 % van het factuurbedrag.

Onverminderd het recht van de opdrachtnemer de werkelijk geleden schade te vorderen indien dit meer bedraagt.

10.7   Indien de opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering (opzegging) tenzij in onderlinge overeenstemming met opdrachtgever een nieuwe productiedatum wordt vastgesteld waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de prijs voor het organiseren of uitvoeren van het evenement op de nieuwe productiedatum.

ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid

11.1   Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2   Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade jegens de opdrachtgever, zijnde ondernemer, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

11.3   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–        de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–        de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

–        redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.4   De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever, zijnde ondernemer, (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5   De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

11.6   Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

11.7   Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de opdrachtgever is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.

11.8   De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door de opdrachtnemer uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

ARTIKEL 12 – Overmacht

12.1   In geval van blijvende overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

12.2   In geval van tijdelijke overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door de opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.

12.3   Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 13 – Intellectueel eigendom

13.1   Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en op grond van andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving, alsmede op intellectueel eigendomsrechten die rusten bij de merken welke opdrachtnemer op exclusieve basis vertegenwoordigt.

13.2   Alle door opdrachtnemer verkochte en/of geproduceerde goederen en/of verstrekte stukken – waarvan het intellectueel eigendom aan opdrachtnemer toebehoort of dat rust bij de merken welke opdrachtnemer op exclusieve basis vertegenwoordigt – zoals documenten, adviezen, foldermateriaal, afbeeldingen, overeenkomsten, offertes, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, modellen etc., blijven eigendom van opdrachtnemer of haar leveranciers, respectievelijk producenten, ongeacht of aan de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht, en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever voor het doel waarvoor deze aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Deze (aan opdrachtnemer of haar leveranciers, respectievelijk producenten toebehorende) goederen en/of stukken mogen door de opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer, niet voor andere doeleinden worden gebruikt noch worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, noch worden gereproduceerd of bewerkt, noch worden gewijzigd of doorverkocht of ter kennis van derden worden gebracht. Opdrachtgever is onverkort aansprakelijk voor alle schade – waaronder gederfde winst en de kosten voor het opstellen van de betreffende ontwerpen, modellen etc. – welke veroorzaakt is door (of verband houdt met) enig inbreuk op voormelde rechten. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer direct op de hoogte te stellen zodra hem enige inbreuk op de rechten als bedoeld in dit artikel bekend is.

13.3   De opdrachtgever is gehouden de aan hem verstrekte goederen en/of stukken als hieronder bedoeld, op eerste verzoek van opdrachtnemer binnen de daarvoor gestelde termijn te retourneren. Opdrachtgever is onverkort aansprakelijk voor alle schade verband houdend met een niet tijdige retournering van de aan hem (opdrachtgever) verstrekte goederen en/of stukken, als hiervoor genoemd.

13.4   In geval van productie door opdrachtnemer van goederen naar tekeningen, monsters, modellen, ontwerpen, schetsen of andere aanwijzingen van of namens de opdrachtgever ontvangen, staat de opdrachtgever ervoor in dat deze vrij zijn van enig intellectueel eigendomsrecht. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake.

ARTIKEL 14 – Klachten

14.1   Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

14.2   Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer op te schorten.

14.3   Indien de opdrachtnemer een klacht gegrond acht, is de opdrachtnemer gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

14.4   De opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat de opdrachtnemer de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 12 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 12 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

ARTIKEL 15 – Geschillen

15.1   Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. De opdrachtnemer heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

15.2   Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

ARTIKEL 16 – Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

EVENEMENTEN OPENINGEN CONGRESSEN SEMINARS PERSONEELSFEESTEN OPLEIDINGEN COMMUNICATIE NASCHOLINGEN BEURZEN ENTERTAINMENT SYMPOSIA MARKETING PROJECT MANAGEMENT